Willumstad boligområde

Willumstad er tatt ut som boligområde og endres til LNF-område.

Prosess:

  • Boligområder tatt ut ved førstegangsbehandling av kommunedelplan for His bydelssenter 26.08.2015.
  • Redusert område ble spilt inn av Block Watne til revisjon av kommuneplanens arealdel 2017. Ved avgjørelse i kommuneplanutvalget 07.06.2017 ble det bestemt at arealbruken av området skulle vurderes i forbindelse med arbeidet med kommunedelplanen for His bydelssenter.
  • Spørsmålet ble tatt opp på ny ved andregangsbehandling av kommunedelplan for His bydelssenter 14.06.2017. Det var her ikke flertall for å ta inn et mindre område til boligformål.