Vindkollen, Kilsundveien

Bystyret vedtok i møtet 19. november 2020, PS 20/208 ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-1. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig og er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Formål

Planen for Vindkollen har til hensikt å legge til rette for oppføring av 9 nye boenheter i med tilhørende infrastruktur og uteoppholdsarealer.

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.