Vestregate, Klevgaten og Høyveien

Arendal bystyre vedtok i bystyremøte 19. mai 2022 , sak 22/80  ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Formålet med områdereguleringen er å avklare bruk og vern av eksisterende bygninger, samt sette rammer for ny bebyggelse som forretning, kontor, boliger, tjenesteyting og parkering i fjell som ikke går utover områdets tålegrense. 

Planområdet er på ca. 18 daa, og inkludere offentlig vei mot vest, nord og øst. 

Oppheving av reguleringsplan for Arendal Maritime Hotel, Vestregate 11, vedtatt 25.08.2011. 

Klage, innløsning/erstatning - frist

Klagefrist innen 20. juni 2022. 

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.