Vestre Nedenes Panorama

Bystyret vedtok i møtet 26. april 2018, PS 18/51 reguleringsplan Vestre Nedenes Panorama. Vedtaket betyr at reguleringsplanen er endelig.

Område/formål

Planområdet ligger på Engene mot Vestre Nedenes. Området er på 60 mål og innebærer også en  omregulering av deler av Engene terrasse. 

Planen åpner for boligbygging med opp til 82 boenheter fordelt på ulike boligtyper som eneboliger, tomannsboliger og åttemannsboliger. Adkomstvei blir gjennom Engene boligområde. Det etableres også en ny gang- og sykkelvei mot Vestre Nedenes.

Klage/frist

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen innen 04. juni 2018.

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. pbl §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.