Vestheia, del av

Arendal bystyre vedtok i møtet 22. juni 2017, sak 17/92, reguleringsplan for del av Vestheia, Hisøy. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Område/formål

Planområdet inkluder dagens Joker butikk og strekker seg noe inn i skogen i østlig og sørlig retning.

Planen tilrettelegger for tre felt med boliger med tilhørende infrastruktur. Her kan det etableres enebolig i kjede, tomannsbolig, firemannsbolig eller seksmannsbolig. Et område i vest er avsatt til kombinert formål bolig/forretning/kontor hvor det i dag ligger en lokal Joker butikk. Her kan det settes opp bygning med inntil tre etasjer, maksimalt 20 leiligheter og 300 m2 forretningsareal.

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen, jf. pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.