Tybakktoppen

Arendal bystyre vedtok i møte bystyremøtet 29. oktober 2020, sak 20/189 ovennevnte plan med tilhørende bestemmelser, iht. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig, og bindende for framtidig arealbruk i området.

Formål/område

Planen er en utvidelse av Tybakken boligfelt. Det legges opp til drøyt 100 boenheter i eneboliger og rekkehus/kjedede eneboliger. 

Planområdet ligger mellom Elgveien, Skaveløkka, Dødens dal og Gjerstadveien.

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. pbl. §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.