Turveier for Arendal bymark øst

Arendal bystyre har i møtet 22. mars 2018, PS 18/26 vedtatt ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser, jf. pbl § 12-12.

Område

Planområdet ligger litt øst for Arendal sentrum, og strekker seg fra Longum, via Bjørnebo til Saltrød.

Formål

Planen legger opp til et stort nett av høystandard turveier, og enkelte strekninger med lavere standard.

Innløsning/erstatning

Krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen, jf. pbl. §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.