Turvei Havsøyveien - Flaket

Arendal bystyre har i bystyremøtet 27. oktober 2022, PS 22/188, vedtatt reguleringsplan for tursti Havsøyveien-Flaket, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplan med bestemmelser er endelig. 

Formål

Formålet med reguleringsplanen er å sikre adkomst for allmennheten via eksisterende skogssti ned til det statlig sikrede friluftsområdet Flaket og sjøen. Herunder sikre muligheter for å bedre tilrettelegging i form av skilting/merking. Dagens sti går over gnr/bnr 305/259, 305/163, 305/272.

Innløsning/erstatning, 3 år etter kunngjøring.

Krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.