Turvei Buhaven – Skudestrand

Arendal bystyre vedtok i møtet den 24. januar 2019, PS 19/10, ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig. 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for opparbeidelse av en turvegstrekning på Tverrdalsøy.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen, jfr. pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter kunngjøring.