Svinodden - Varmekroken

Arendal bystyre vedtok i bystyremøtet 13. desember 2023, PS 23/239 ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formål

  • Formålet med reguleringsplanen å legge til rette for at kontorformålet knyttet til Gard sitt eksisterende kontorbygg i Varmekrogen,  utvides til Svinoddveien i sør.
  • Planforslaget legger også til rette for at det kan bygges en gangtunnel som forbindelse mellom Varmekrogen og Strømsbu Sag.
  •  Arealet for kontorformål økes med litt over 2.314 m2. 
  • Utnyttelsen ønskes økt fra 6.100 m2 BRA til 10.000 m2 BRA.

Klage/frist 15. januar 2024

Frist for klage til Statsforvalteren var innen 15. januar 2024. 

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. pbl. §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.