Strømsbusletta 9

Arendal bystyre vedtok i møte 19. november 2020, PS 20/207,  ovennevnte detaljreguleringsplan, iht. pbl.  § 12-12.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formål

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av næring i nivå med gata og fire boligblokker med tilhørende utendørsanlegg på nivået over, på eiendommen Strømsbusletta 9.

Klage/frist

Vedtaket kan påklages Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuell klage fremsettes skriftlig for kommuneplanutvalget og sendes innen 21. desember 2020 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller postmottak@arendal.kommune.no 

Krav/innløsning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.