Strømsbu Sag

Arendal bystyre vedtok i møte den 30. mai 2013, PS  64/13 ovennevnte detaljreguleringsplan med tilhørende bestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formål/område

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av kontorer i Strømsbu sag, for å sikre mulig utvidelse av kontorlokalene til Gard. Planområdet omfatter eiendom 502/ 55, 1314 og 1274, og er ca 8 daa.

Klage/frist/innløsning/erstatning

Frist for å klage var innen 01.07.2013. Krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf pbl. §§15-2 og 15-3  var innen 3 år etter denne kunngjøring.