Stoa Vest, vestre del

Vedtatt plan

Arendal bystyre har i bystyremøtet 29. september 2022, PS 22/162 vedtatt reguleringsplan for Stoa Vest, vestre del, datert 12. mai 2020, sist revidert 29. august 2022.

Formål

Planens hovedformål er å legge til rette for en byggevareforretning med drive-in løsning. Planområdet ligger helt vest i handelsområdet på Stoa, og omfatter gnr/bnr. 443/154 og deler av gnr/bnr. 445/131 og 443/128.

Reguleringsformål er hovedsakelig forretning/kontor og parkering.

Området inngår i den regionale planen for senterstruktur og handel, vedtatt av fylkestinget i Aust-Agder 16. oktober 2012 (kjøpesenterplanen).

Klage, innløsning/erstatning - frist

Klagefrist var innen 7. november 2022, iht. pbl § 12-12. 

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.