Stoa Næringsområde, Sandbekkområdet N1

Arendal bystyre vedtok i møte 23. februar 2012, PS 12/38 ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Planen legger til rette for å etablere forretning/ kontor/ industri/ tjenesteyting – brannstasjon, med tilhørende anlegg.

Endring vedtatt 23.08.2023 legger til rette for etablering av nødboliger.