Stenklevveien 8

Bystyret  har i bystyremøtet 28. oktober 2021, sak 21/200 vedtatt ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formål/område

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for rivning av eksisterende enebolig og å oppføre inntil 8 boenheter, i form av eneboliger, tomannsboliger og/eller firemannsboliger med mulighet for parkeringskjeller og en liten lekeplass. 

Eiendommen er 1370 m2, og i tillegg er nødvendig areal til avkjørsel og vei tatt med i planens avgrensning.

Klage, innløsning/erstatning - frist

Frist for å klage på vedtaket til Statsforvalteren var innen 26. november 2021.
Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen, jfr. pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.