Stenklevveien 8

Bystyret  har i møte 28. oktober 2021, sak 21/200 vedtatt ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12 

Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

  • Formålet med planarbeidet er å legge til rette for rivning av eksisterende enebolig og å oppføre inntil 8 boenheter, i form av eneboliger, tomannsboliger og/eller firemannsboliger med mulighet for parkeringskjeller og en liten lekeplass. 
  • Eiendommen er 1370 m2, og i tillegg er nødvendig areal til avkjørsel og vei tatt med i planens avgrensning.

Klage, innløsning/erstatning - frist

Vedtaket iht. pbl.12-12 (planen og tilhørende bestemmelser) kan påklages Statsforvalteren innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Klagefrist var innen 26. november. 

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.