Spikkelia

Arendal bystyret vedtok i møte den 17. november 2011, sak 11/153 følgende reguleringsplaner med bestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Planområdet er på ca. 14 daa og ligger ca. 1 km nord for Rykene sentrum.  Planen legger opp til oppføring av eneboliger, rekkehus og flermannsboliger på ca. 9 daa av arealet som gir muligheter for 25 boenheter til sammen.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen iht. pbl. §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.