Sørsvannsveien 4

Arendal bystyre vedtok i møtet 24. november 2016, sak 16/179 ovennevnte plan med tilhørende bestemmelser.

Område

Planen viser ny rundkjøring på fylkesvei 42 ved avkjørsel til Sørsvannsveien 4.

Formål

  • ny rundkjøring
  • sikre en bedre avvikling av trafikken i området

Klage/frist

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato, frist 06. februar 2017.

Krav/innløsning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-12 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.