Sommerfrydveien 3

Arendal bystyre vedtok i møtet 28. september 2017, PS 17/120 ovennevnte detaljreguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser, jfr. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplan med bestemmelser er endelig.

Formål

Hensikten med planarbeidet er å rive eksisterende enebolig og legge til rette for tett småhusbebyggelse med maksimum 6 boenheter og adkomst fra Gamle Songevei.

Område

Området omfatter gnr. 508, bnr. 293, 149 og 333, med tilstøtende veiarealer, og er 2088 m2.

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.