Solborg driftsstasjon

Arendal bystyre vedtok i bystyremøtet 31. august 2023, sak 23/148 reguleringsplan for Solborg driftsstasjon med tilhørende reguleringsbestemmelser.  Vedtaket er i  henhold til plan- og bygningslovens § 12-12. 

Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig. 

Område

Planområdet ligger langs Frolandsveien, mellom E18 og Stoa. Planområdet er på 27,8 daa. Området er fra før utbygd, og benyttes i dag som kommunal driftsstasjon for avdeling maskiner og anlegg.

Formål

Reguleringsplanen legger til rette for videre drift og fortetting av området. Det er også regulert to eksisterende eneboliger, der det åpnes for å rive den ene (kommunalt eid) og inkludere dette arealet til driftsstasjonen. 

Klage/innløsning/erstatning

Klagefrist innen 2. oktober 2023.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.