Skottevika hyttefelt, vei

Arendal bystyre vedtok i møtet den 22. juni 2017, PS 17/91, ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. § 12-12.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Formål

Hensikten er å endre noen av gangstiene i hyttefeltet til kjøreveier og justere veier og parkering i plankartet slik at kart og terreng stemmer overens. Videre at formålet felles adkomstvei – parkering i underliggende plan for Skottevika, vedtatt 25.05.2000, utgår og erstattes av formålet friluftsområde.

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.