Skibberheia 21

Arendal bystyre har i møtet 22. mars 2018, PS 18/33 vedtatt ovennevnte detaljplan med tilhørende bestemmelser, iht. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Formål/område

Planen legger til rette for oppføring av fem boenheter, en enebolig i bakkant og to tomannsboliger ut på brinken. Det tenkes lagt til rette for parkering i en underetasje. Eksisterende enebolig planlegges revet. 

Planområdet er ca. 2 daa.

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.