Skaveløkka

Arendal bystyre har i møte den 27.09.2012, PS 12/164 vedtatt ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12.  Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Område

Planområdet ligger rett nord for Shell-stasjonen på Færvik på Tromøya, grenser inntil Fv 409 og omfatter i hovedsak gnr. /bnr. 205/857 med deler av 205/676.

Formål

Hensikten med planen er å tilrettelegge for å fortette eksisterende boligområde med en
4-mannsbolig og en 2-mannsbolig med tilhørende garasje-, renovasjonsanlegg-, parkeringsplass og lekeplass.

Vedtaket iht. pbl 12-11, 12-12 (planen og tilhørende bestemmelser) kan påklages Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.