Skaretun

Bystyret vedtok i bystyremøtet 23. juni 2022, PS 22/104 nevnte reguleringsplan, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Formål

Planen legger til rette for oppføring av totalt 5 eneboliger. Bekken er regulert med hensynssone og skal oppgraderes som ørretbekk. 

Klage, innløsning/erstatning - frist

Vedtaket kan påklages Statsforvalteren innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Frist innen 1. august 2022.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.