Seljåsen boligområde

Bystyret vedtok i møte den 27. oktober 2016, PS 167/16 ovennevnte plan med reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Formål

Planen legger til rette for en variert småhusbebyggelse med i hovedsak 
2- og 4-mannsboliger og kjedehus, samt eneboliger. Det er lagt til rette for turvei, nærmiljøanlegg og småbarnslekeplasser.

Område

Planområdet er drøye 160 daa og grenser i sørvest mot Frolandsveien, i sørøst mot boligområdet på Østenbulia, i nordøst mot gården Seljåsen og i nordvest mot Kringlemyr. Området omfatter noe eksisterende bebyggelse som ligger langs Frolandsveien. Ut over dette er området ubebygd og består for det meste av skog. 

Krav/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.