Sandå

Bystyret vedtok i møte 23. juni 2016, PS 109/16 ovennevnte plan med tilhørende bestemmelser, iht. pbl.  12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formål

Planen tilrettelegger for tomter for utleiehytter, totalt 11,og 13 tomter for frittliggende fritidsbebyggelse. Planen regulerer både eksisterende og nye hyttetomter.

Klage/frist

Vedtaket kan påklages Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato, iht. pbl 12-11, 12-12 

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.