Rylliktunet

Arendal bystyre har i møte 31. mars 2016, PS 47/16 vedtatt ovennevnte detaljreguleringsplan, iht. pbl.  § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplan med bestemmelser er endelig.

Område

Planområdet er ca. 6 daa, og omfatter eksisterende enebolig ved Ryllikveien 4 samt omkringliggende areal.

Formål

Fortetting av eksisterende område med to nye tomannsboliger og en ny enebolig.

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. pbl §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.