Rore-Lindtveit, ny hovedvannledning

Arendal bystyre vedtok i bystyremøtet 13. desember 2023 detaljreguleringsplan for ny hovedvannledning Rore-Lindtveit, PS 23/235, jf. pbl. § 12-12. Samme reguleringsplan ble vedtatt av Grimstad kommunestyre 05. desember 2023, PS 23/52. På bakgrunn av vedtakene er det gjort mindre justeringer i bestemmelsene.  

Formål 

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av en ny hovedvannledning fra Rore i Grimstad til Lindtveit i Arendal for å sikre drikkevannsforsyningen. Samtidig reguleres det for utvidelser av vannbehandlingsanlegg ved Rore og høydebasseng ved Lindtveit.    

Klage/innløsning, erstatning 

Vedtaket innebærer at reguleringsplanen er endelig. Vedtaket kan påklages Statsforvalteren innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Frist for klage var 15. januar 2024. 

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanene jf. plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.