Rørdalsvik - fritidsbebyggelse

Arendal bystyre vedtok i møte den 31.03.2016, sak 47/16, nevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Område

Rørdalsvik ligger på den sørligste enden av Flosterøya like nord for Tromøya i Arendal kommune. Adkomsten skjer via fv. 122.

Formål

Hensikten med planen er å regulere til fritidsbebyggelse.

Planområdet kan sees på som 2 deler. Vestlige del av planen er et stort opparbeidet og sjønært område med eksisterende bolig med tilhørende gårdsbygning og brygge. Vestre del er kupert sjønært skoglandskap hvor det er lagt opp til 4 tomer med tilhørende brygge.

Klage/erstatning

Eventuell klage fremsettes skriftlig for kommuneplanutvalget og sendes innen 27.06.2016 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad, eller postmottak@arendal.kommune.no

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.