Rønningen boligområde KS9

Arendal bystyre har i møte den 05. mars 2020, sak 20/37 vedtatt ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12. 

Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig og er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Formål

Reguleringsplanen for Rønningen K9 har til hensikt å legge til rette for oppføring av 4 nye boenheter med tilhørende infrastruktur og uteoppholdsarealer.

Friområde f_F3 (nærmiljøanlegg)

På deler av friområde ned mot Jovannet skal det opparbeidet et felles uteoppholdsareal for hele boligfeltet før den nye bebyggelsen kan tas i bruk i område KS9. Illustrasjonsplanen for område viser hvordan område er tiltenkt opparbeidet med opprustet badestrand, gangsti, sitteplasser, grillplass og sandvolleyballbane. 

Klage/innløsning/erstatning/frist

Frist for å klage på vedtaket var innen 15. mai 2020. 

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen, jfr. pbl. §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.