Romstølen Vest

Arendal bystyre har i møte den 20. juni 2013, PS 13/99, vedtatt ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Område

Planområdet ligger innenfor kommunedelplan Myra-Bråstad, vedtatt 28.05.2009. Reguleringsplanen omfatter eiendom, 445/61, øst for fv. 176 med avkjørsel til Moldveien. Total størrelse på reguleringsområdet er 72,3 daa.

Formål

Det er lagt til rette for høy utnyttelse av de fleste byggeområdene med varierte boliger, samt forretning/kontor/tjenesteyting. I tillegg er grøntområder, gang- og sykkelveger, turveier og stier ivaretatt i planen.

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen i henhold til pbl. §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.