Pusnesheia boligområde

Arendal bystyre vedtok i bystyremøtet 23. juni 2022, PS 22/103 nevnte reguleringsplan,  iht pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig. 

Formål

Planen legger til rette for totalt 54 boenheter i eneboliger, rekkehus, og flermannsboliger. Strandsonen reguleres til grønnstruktur, med badeplass og utkraget kombinert turvei og fastbrygge.

Klage, innløsning/erstatning - frist

Frist for å påklage vedtaket var innen 25. juli 2022.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.