Påskedagsheia B1 og B2

Arendal bystyre har i møtet 01. november 2018, PS  18/152, vedtatt detaljreguleringsplan for Påskedagsheia, iht. pbl. § 12-12.

Formål

Planen åpner for utbygging av mellom 102 og 137 boenheter på Påskedagsheia, fordelt på leiligheter, småhusbebyggelse og eneboliger. Det skal også etableres gangvei til Nedenes lokalsenter.

Erstatning/innløsning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. pbl §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.