Parkveien-Blødekjær

Arendal bystyre har i møtet 24. januar 2019,  PS 19/8, vedtatt ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser,  i henhold til pbl. § 12-12.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.