Øygarden, gnr. 37 bnr. 5 m/flere

Arendal bystyre vedtok i møte 27. november 2014, PS 14/178 ovennevnte plan med tilhørende bestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Område

Planområdet ligger på Øygarden med adkomst fra fv.129 Eskestølveien, like øst for Myra skole, 4 km nordøst for Arendal sentrum.

Formål

Planområdet omfatter et areal på ca. 57 dekar hvor det legges til rette for differensierte boliger som til sammen utgjør 70 nye boenheter, hvor av 6 områder er frittliggende småhusbebyggelse, 5 områder er for konsentrert småhusbebyggelse, samt grøntområder hvor det legges til rette for akebakke og felles uteoppholdsareal.

Klage/frist

Vedtaket iht. pbl 12-11, 12-12 (planen og tilhørende bestemmelser) kan påklages Fylkesmannen innen 05. januar 2015.

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.