Nyli boligområde

Arendal bystyre har i møtet 26. oktober 2017, PS 17/139 vedtatt ovennevnte plan, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Formål

Formålet med planforslaget er å legge til rette for inntil 40 boenheter fordelt på tre boligblokker, sammenhengende gang- og sykkelveg gjennom hele planområdet og kjøreadkomst fra sørøst.
Lek og uteområder legges på vestsiden av byggene. Det foreslås parkeringskjeller i underetasje.

Område

Planområdet er totalt 20 daa, men selve byggeområdet er ikke mer enn 1,9 daa. I tillegg kommer byggeområde for en enebolig nede ved veien, på ca. 0,9 daa.

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.