Nye Stenklevvei 3

Arendal bystyre vedtok i møte27.03.14, PS 14/46,  ovennevnte detaljreguleringsplan med tilhørende bestemmelser iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Frist for krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. pb.  §§15-2 og 15-3 var senest 3 år etter denne kunngjøring.