Norsafe, Tybakken

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 meddeles herved at Bystyret i møte den 19.06.2014, PS 14/101 har vedtatt detaljreguleringsplanen for Norsafe, Tybakken.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Detaljreguleringsplanen tilrettelegger for utvidelse av den eksisterende næringsvirksomheten til Norsafe ved deres hovedkontor på Tybakken, nordvest på Tromøy. Det er blant annet lagt til rette for:

Oppføring av et 60 m høyt stupetårn for testing av livredningsbåter.
Etablering av et kurssenter.
Etablering av kaianlegg for sjøtransport av båter.
Etablering av parkeringsanlegg.

For å sikre trygg ferdsel for myke trafikanter er det lagt til rette for utvidelse av atkomstvegen samt etablering av fortau på strekningen fra fv.409 ned til industriområdet. Det er stilt krav om at dette skal være etablert før stupetårn og kurssenter kan tas i bruk.

Vedtaket kan påklages Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato, innen 08.08.2014.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.

Forslagsstiller: Multiconsult AS
Tiltakshaver: Norsafe AS