Nesveien 7

Arendal bystyre vedtok i møte 28. mai 2015, PS 15/82 ovennevnte reguleringsplan, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Område/formål

Planområdet er lokalisert langs Fv.126, Nesveien 7 og gjelder eiendom med gnr. 52 bnr. 467 (nåværende Moland helsehus), samt følgende mindre eiendommer med gnr. 52 bnr. 12, gnr. 52 bnr. 773 og del av gnr. 52 bnr. 467.

Planområdet omfatter et areal på til sammen 3 414 m² hvorav formålene bolig/tjenesteyting er satt til 1830 m² med en BYA = 50 %.

Bestemmelsene legger opp til at bygningen (Moland helsehus) ikke kan rives, men åpner for at bygningen kan utvides og påbygges med 1 etasje, samt etablering av takterrasse.

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.