Nedenes Park boligområde

I henhold til plan og bygningslovens (pbl) § 12-12 meddeles herved at Bystyret i møte den 28.08. 2014,  PS 14/117, har vedtatt reguleringsplan for Nedenes park boligområde med tilhørende reguleringsbestemmelser.


Vedtaket betyr at reguleringsplan med bestemmelser er endelig.

Formål

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for oppføring av 4 lavblokker med til sammen 40 boenheter. Det planlegges parkeringsanlegg i kjeller.

Klage/frist

Vedtaket kan iht. pbl § 12-12 påklages Fylkesmannen innen tre uker fra kunngjøringsdato, innen 03.10.2014 .

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. pbl §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.