Myra - Bråstad, kommunedelplan

Kommunedelplanen ble vedtatt i bystyret 28. mai 2009.  Vedtaket kan ikke påklages iht. Plan- og bygningslovens § 20-5.
Vedtaket betyr at kommunedelplanen er endelig. 

Område/formål

Planområdet ligger ca. 3 km nord for Arendal sentrum.
Området grenser til E-18 i sør, Rv 42 mot vest, Fv. 128 mot øst og mot nord avgrenses det av en rett linje mellom Rv 42 og Fv 128 rett nord for Smedplasstjenna. Planområdet er på ca 3900 daa. 

Kommunedelplanen avsetter områder både til byggeformål og landbruk, natur- og friluftsområder. Hovedmålet har vært å avsette områder til fremtidige boligutbygging, offentlig virksomhet, idrett og friluftsliv.