Mørlandsmoen massetak

Arendal bystyre vedtok i møte den 31. mars 2016, sak 45/16 ovennevnte detaljreguleringsplan med tilhørende bestemmelser, iht. pbl. § 12-12.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Område

Planområdet omfatter del av gnr. 19 bnr.1 i Moland. Planområdet ligger langs fylkesvei 124 og det det legges opp til adkomst fra fylkesveien.

Formål

Planen legger til rette for landbruk med midlertidig masseuttak i anleggsperioden. Det midlertidige masseuttaket skal etter endt drift istandsettes til landbruksarealer.

Klage/innløsning

Vedtaket i henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-11, 12-12 (planen og tilhørende bestemmelser) kan påklages Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.