Molandsveien 339

Bystyret vedtok i møte 30. april 2020, PS 20/79 ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht.til pbl. § 12-12.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formål/område

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av næringsbygg like ved eksisterende næring ved Lona på østsiden av Longumvannet.

Klage/frist

Vedtaket kan påklages Fylkesmannen i Agder innen 3 uker fra kunngjøringsdato.
Eventuell klage fremsettes skriftlig for kommuneplanutvalget og sendes innen 02. juni 2020 til:  
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller postmottak@arendal.kommune.no.

Innløsning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.