Moland Park

Bystyret vedtok i møtet 18. juni 2020, PS 20/127, reguleringsplan for Moland Park. Vedtaket betyr at reguleringsplanen er endelig.

Område

Planområdet ligger på Moland Park, mellom ny E18 og Jovann. Planområdet består av to delområder, stykket opp av eksisterende næringsbebyggelse. Planområdet grenser mot Jovann i øst og gamle E18 (nå sykkelvei) i vest. Planområdet er på 93 daa.

Formål

Planforslaget åpner for næringsformål i form av industri, lager og annen næring. Forretning, kontor, hotell, bevertning og bensinstasjon inngår ikke i planforslaget. Hovedintensjonen med planforslaget er å legge til rette for etablering av lager, lokaler for håndverksbedrifter, lettere industri o.l. med tilhørende kontorfasiliteter.

Klage/frist

Frist for å klage på vedtaket var innen 17. juli 2020.

Krav/innløsning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf. pbl §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.