Lunderød Terrasse

Arendal bystyre vedtok i møte 30. mai 2013, PS 13/65 ovennevnte reguleringsplan med plankart datert 01. april 2011 revidert 18. mars 2013 og reguleringsbestemmelser datert 30. mai 2013, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen med bestemmelser er endelig.

Innløsning/erstatning
Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen i henhold til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.