Lunderød 18

Arendal bystyre vedtok i møte 30. september 2021, sak 21/176 ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12. 

Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig og er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Formål

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av 8 nye boliger med tilhørende uteareal og infrastruktur. 

Krav om erstatning/innløsning

Krav om erstatning etter pbl. § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort. 

Klage/frist 

Frist for å klage på vedtaket var innen 5. november 2021, iht. pbl. § 12-12.