Løvold, Solåsen

Bystyre vedtok i møte 28. august 2014, PS 14/115 ovennevnte plan med tilhørende bestemmelser, iht. pbl. §12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplan med bestemmelser er endelig. Planen legger opp til at det kan bygges fem boligblokker med 60-70 leiligheter. Samtidig legges det i planen til rette for sammenhengende grønnstruktur og tilgjengelighet til friområdene utenfor planområdet.