Langbrygga, Nesbakken-Grandhjørnet

Arendal bystyre har i møtet den 5. mars 2020, PS 20/35, vedtatt ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formål

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å rehabilitere og utvikle veg- og kaiarealet mellom Nesbakken og Grandhjørnet til et attraktivt og hyggelig byrom som supplement til resten av sentrum.

Klage/innløsning/erstatning/frist

Vedtaket kan påklages Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato, frist 6. april 2020.

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.