Langbrygga 19

Arendal Bystyre vedtok i møte den 28. januar 2016, PS16/24  ovennevnte detaljreguleringsplan med tilhørende bestemmelser, med visse endringer som nå er foretatt, iht. pbl. § 12-12.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Formål

  • legge til rette for at dagens bygg kan erstattes med et nybygg med inntil 5 etasjer med kombinert formål forretning, kontor, tjenesteyting og boliger. Boligformål tillates i 2. – 5. etasje. I 1. etasje skal det ikke være bolig, mens 4. og 5. etasje er forbeholdt boligformål.

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.