Krøglevik hyttefelt

Arendal bystyre vedtok i møte den 26. mai 2016, sak 86/16 ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen m/bestemmelser er endelig.

Område

Krøglevik ligger på sørvestsiden av Tromøy, nord for Skarestrand og på innsiden av Tromlingene. Planområde utgjør totalt et areal på 98 daa, hvorav 8 daa er arealer i sjø. Område er i dag hovedsakelig ubebygd med unntak av to eksisterende fritidsboliger sør i planområde og et småbruk brukt som fritidsbolig helt i nord.

Formål

  • Regulere til frittliggende fritidsbebyggelse
  • Tilrettelegge for flytebryggeanlegg langs land

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jf plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.