Krøgenesåsen boligområde

Bystyret har i møtet 19. november 2015, PS 209/15 vedtatt ovennevnte detaljreguleringsplan med bestemmelser, iht. pbl. § 12-12. Vedtaket betyr at reguleringsplanen er endelig.

Formål

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ca. 150 boenheter i form av varierte boligtyper.

Område

Området ligger mellom Dyvigkilen og Dyvigtjenna på Krøgenes, og er ca. 40 daa stort.

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.